Il·lustre Col·legi Procuradors de Girona

Política de Protecció de dades de l’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA

 Qui és el Responsable de tractament de les seves dades?

 El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos  respecte la gestió d’usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors és IL·LLUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA, amb domicili social a la Gran Via de Jaume I, 8, 2n, 3a, 17001 (GIRONA) i CIF núm. Q1763005D.

L’informem que l’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA té nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) al qual pot dirigir-se enviant un correu a: dpo@icpg.es

En el tractament de dades en matèria de gestió d’usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors, no existeixen entitats Corresponsables del Tractament.

Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?

Les categories de dades personals que el Col·legi de Procuradors de Girona tracta sobre els seus usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors són:

Dades d’identificació

Adreces postals o electròniques

Informació comercial

Dades econòmiques i de transaccions

Dades professionals

Així mateix, s’informa que, atesa la naturalesa dels serveis prestats, podrem tractar categories especials de dades relatives als interessats.

Totes les dades a dalt esmentats els hem obtingut o directament de Vostè mitjançant els serveis que ofereix el Col·legi, la petició de col·legiació per part dels professionals, sol·licituds d’informació, suggeriments, queixes, propostes contractuals, etc. o mitjançant la seva empresa en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per a portar al cap l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació. Respecte a les dades de candidats a ocupació hem obtingut les seves dades mitjançant la presentació d’un CV per la seva part o l’obtenció de la seva candidatura mitjançant els serveis d’un portal d’ocupació. En aquest últim cas Vostè ha autoritzat aquesta cessió de les seves dades a la nostra empresa en inserir les seves dades curriculars en el portal d’ocupació.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors que IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Les dades proporcionades pels interessats es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts o per a complir amb la petició sol·licitada, respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, i/o complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que s’hagi complert la finalitat amb la qual van ser recaptats. Després d’aquest període, les teves dades personals seran eliminats de tots els nostres sistemes.

Amb quina finalitat i sobre quina base de legitimació tractem les seves dades?

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de la naturalesa de la nostra organització. D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per a portar al cap algunes de les següents accions basant-nos en la respectiva base de legitimació:

FINALITAT DE TRACTAMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ

Elaborar i tenir actualitzat un registre de tots els col·legiats del Col·legi

Obligació reguladora

Exercir la potestat disciplinària sobre els Col·legiats

Compliment de missió en interès públic o en l’exercici de poders públics de l’interessat

Gestió i registre de la situació d’ IT dels Procuradors Col·legiats

Obligació reguladora

Portar un registre de l’entrada i sortida de documents del Col·legi i distribució entre departaments

Obligació reguladora

Organitzar i gestionar els serveis de Justícia Gratuïta

Consentiment de l’afectat

Compliment de missió en interès públic o en l’exercici de poders públics de l’interessat

Elaborar i mantenir actualitzat un registre de societats professionals que hagin estat constituïdes pels col·legiats

Obligació reguladora

Trasllat de còpies d’escrits i documents per a donar compliment del que s’estableix la normativa

Obligació reguladora

Organitzar i gestionar els serveis de Torn d’Ofici

Consentiment de l’afectat

Compliment de missió en interès públic o en l’exercici de poders públics de l’interessat

Mantenir un registre d’Oficials Habilitats per a l’emissió d’acreditacions per a actuació en Jutjats i Tribunals

Interès legítim del responsable

Gestió de reclamacions/queixes a professionals o derivades d’activitat professional

Obligació reguladora

Control del compliment dels col·legiats de satisfer quotes acordades pel Col·legi

Obligació reguladora

Servei de gestió d’atenció de notificacions dels procuradors que es troben fora del servei per vacances

Consentiment de l’afectat

Gestió dels drets de protecció de dades dels interessats

Obligació reguladora

Gestió comptable, fiscal, administrativa i facturació de col·legiats

Execució (pre)contracte

Obligació reguladora

Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions a través d’un sistema de videovigilància

Compliment de missió en interès públic o en l’exercici de poders públics de l’interessat

Gestió fiscal, comptable i administrativa amb proveïdors

Execució (pre)contracte

Obligació reguladora

Registrar d’assistents i acords adoptats en reunions de la Junta de Govern i Assemblees generals i/o extraordinàries

Obligació reguladora

Atendre els requeriments rebuts de l’Administració Pública

Obligació reguladora

Mantenir relacions institucionals, organització d’esdeveniments i actes públics del Col·legi

Interès legítim del responsable

Com a base de legitimació referenciada Vostè es troba obligat a facilitar les dades personals, en el cas que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

No elaborarem perfils comercials en base de la informació facilitada i en conseqüència tampoc prendrem decisions automatitzades sobre Vostè en base d’un perfil comercial.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

L’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA mai compartirà les teves dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagin autoritzat expressament a això.

L’informem que podem facilitar les teves dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en què l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA rebi un requeriment legal per part d’aquestes Autoritats o en els casos que, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA, dels col·legiats i el públic en general.

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA pot proporcionar les teves dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, gestories, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA en relació amb les teves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals a fi de guardar les teves dades personals de manera privada i segura, i a fi d’utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA.

L’informem que el Col·legi no realitza transferències internacionals de dades en matèria de gestió d’usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors.

Quins són els seus drets com afectats o interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA està tractant dades personals que el concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaris per als fins que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. L’ IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l’informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix s’informa l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l’Apartat 1, ‘Responsable de tractament’ de la present política de Protecció de Dades i Privacitat de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA, adjuntant còpia del seu DNI.

També tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades

c/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r-1a

08008 Barcelona

Tel. 935527800 / Fax. 935527830

Agència Espanyola de Protecció de Dades.

C/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Tel. 901100099 / 912663517

Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l’activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA. Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l’Usuari consent al tractament de les seves dades per part de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA.

Així mateix, l’informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva part IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA no cedirà les seves dades a terceres persones.

Igualment, s’informa l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, així com disposar d’altres drets reconeguts en el present document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l’Apartat 1, ‘Responsable de Tractament’.

D’altra banda, d’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari. L’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

Una altra informació d’interès sobre la nostra política de privacitat

8.1 Mesures de Seguretat

Adoptem els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i els fins del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

8.2 Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacitat

Ocasionalment, podrem realitzar modificacions i correccions en la nostra Política de Protecció de Dades. Si us plau, verifiqui regularment la mateixa per a consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera el poden afectar.

8.3 Per què és necessari acceptar està Política de Protecció de Dades i de Privacitat?

Aquest apartat li proporciona d’un mode fàcilment accessible tota la informació necessària perquè puguis conèixer la tipologia de dades que mantenim sobre els nostres usuaris, interessats, col·legiats, col·laboradors i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix a Vostè com a persona afectada i el mode en què pot exercir tals drets. Per tant, amb l’enviament deliberat de les seves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l’inici de la relació mercantil amb la nostra organització considerem que reconeix i accepta el tractament de les teves dades personals tal com es descriu en la present política. Aquesta informació personal solament s’usarà per als fins per als quals ens l’has facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten fer-ho.

En qualsevol cas, hem d’advertir-li que una negativa per la seva part per a facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar o impedir el servei sol·licitat per Vostè

Si tens qualsevol pregunta en relació amb aquesta Política de Protecció de Dades, si us plau, posi’s en contacte amb el Col·legi usant la direcció facilitada en l’Apartat 1, ‘Responsable de Tractament’ i estarem encantats d’atendre’t i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulguis plantejar.

Legislació aplicable

Les presenti Política de Protecció de Dades es regirà en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de car