POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Protecció de dades o Privacitat de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA.

1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos respecte la gestió d’usuaris, clients i clients potencials, col·laboradors i proveïdors és l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA, amb domicili social a la GRAN VIA DE JAUME I, Núm. 8, 2n-3a .
17001 GIRONA i NIF Q1763005D.

A l’efecte de la nostra política de protecció de dades el telèfon de contacte és 972 48 78 67 i el correu electrònic de contacte és dpo@icpg.es.

Així mateix, l’informem que la nostra entitat ha assignat un Delegat de Protecció de Dades (DPD) segons estableix la normativa vigent. Vostè pot contactar amb el nostre DPD mitjançant el següent correu electrònic: dpo@icpg.es, o correu postal, Att. DPO IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA, GRAN VIA DE JAUME I, Núm. 8, 2n-3a . 17001 GIRONA .

2. Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?

Les categories de dades personals que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA tracta sobre els seus clients i proveïdors són:

 - Dades d’identificació

 - Adreces postals o electròniques

 - Dades econòmiques i de transaccions

 - Dades professionals

Tanmateix l’informem que degut a les característiques del tractament de les dades del nostre personal tractem les següents dades de categories especials: dades contingudesen reclamacions, expedients deontològics.

Totes les dades a dalt esmentades les hem obtingut o directament de Vostè mitjançant una oferta comercial, proposta contractual o mitjançant la seva empresa, en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per portar a cap l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà la seva obligació facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

Respecte a les dades de candidats a feina hem obtingut les seves dades mitjançant la presentació d’un CV por part seva o l’obtenció de la seva candidatura mitjançant els serveis d’un portal de feina i/o candidatura espontània. En aquest últim cas Vostè ha autoritzat dita cessió de les seves dades a la nostra empresa en insertar les seves dades curriculars en el portal de feina.

3. Per quan temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients y proveïdors que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA recopili mitjançant els diferentsformularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre no es soliciti la seva supressió per l’interessat. Les dadesproporcionades pelsnostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA guardará les seves dadespersonals durante el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostresnecessitats de donar resposta a questions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complirels requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podems conservar les teves dadespersonals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagis deixat d’usar els nostresproductes o que hagis deixat d’usar aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les teves dadespersonals serán eliminades de tots elssistemes de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA.

4. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria gestió de proveïdors, qualitat dels serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per portar a terme algunes de les següents accions:

FINALITAT DE TRACTAMENT

BASE DE LEGITIMACIÓ

Registre i control administratiu dels procuradors
col·legiats per a la seva funció pública i
precol·legiats en l’àmbit competencial del
Col·legi,així com per a finalitats estadístiques

Consentiment de l’ afectat; Execució (pre)contracte;
Obligació regulatòria

Mantenir relacioneis institucionals organització,
esdeveniments i actes públics del Col·legi

Interès legítim del responsable

Gestió de reclamacions/queixes/denúncies derivades d’
activitat professional

Interès legítim del responsable; Obligació regulatòria

gestió i registre d’ incapacitat laboral temporal dels
procuradors col·legiats

Obligació regulatòria

Registre i Control de l’ entrada i sortida de documents
i distribució entre departaments corresponents

Interès legítim del responsable; Obligació regulatòria

Gestió administrativa de la representació processal
d’assistència gratuïta i violència de gènere, així com
de qualsevol sol·licitud o consulta de ciutadà

Consentiment de l’ afectat; Execució (pre)contracte;
Obligació regulatòria

gestió del registre de societats professionals en
l’exercici de la funció pública en virtut de la llei
2/2007 de 15 de març

Obligació regulatòria

Cumpliment de l’art 276 de la llei 1/2000 d’
Enjudiciament Civil controla dtviu de procuradors
col·legiats

Obligació regulatòria

Cens de Col·legiats inscrits en el Torn d’ Ofici per a
assignació d’assumptes, enviament de comunicacions del
servei de justícia

Consentiment de l’ afectat; Obligació regulatòria

Potestat pública del Col·legi en relació al Registre d’
Oficials habilitats per a Jutjats i tribunals emissió
d’ acreditacions

Execució (pre)contracte

Gestió administrativa del servei d’Actes de Comunicació
de queixes i reclamacions presentades pels usuaris o
consumidors sobre actuacions dels Col·legiats conforme
l’ art.12 de la llei 25/2009

Consentiment de l’ afectat; Obligació regulatòria;
Cumpliment de missió en interès públic o en l’exercici
de poders públics de l’ interessat

Control i cumpliment de l’ Estatut Corporatiu de Funció
recaudatòria de fons de sosteniment econòmic

Consentiment de l’ afectat; Execució(pre)contracte

Servei de gestió d’ atenció de notificacions dels
procuradors que es troben fora de servei per vacances

Consentiment de l’ afectat

Gestió dels drets de protecció de dades dels
interessats

Obligació regulatòria

Gestió comptable, fiscal, administrativa i facturació
de clients

Execució(pre)contracte; Obligació regulatòria

Vigilància i control d’ accés a les instal·lacions

Interès legítim del responsable

Gestió fiscal, comptable i administrativa amb
proveïdors

Execució(pre)contrate; Obligació regulatòria

Registre de decisions, actes i acords presos en les
reunions de la Junta de Govern del Col·legi o en Juntes
Generals del propi Col·legi

Consentiment de l’ afectat; Obligació regulatòria

Quant a la base de legitimació referenciada Vostè es troba obligat a facilitar les dades personals, en el supòsit que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

L’ informem que no elaborarem perfils comercials en base a la informació facilitada i en consequència tampoc prendrem decisions automatitzades sobre Vostè en base a un perfil comercial.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA mai compartirà les seves dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens ho hagi autoritzat expressament.

L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA rebi un requeriment legal per part d’aquestes Autoritats o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets de l’
IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA o els seus clients i el públic en general.

L’informem que les seves dades no seran cedides o comunicades a tercers essent l’única responsable per al seu tractament i custòdia.

L’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA pot proporcionar les seves dades personals a tercers persons (Ex. proveïdors de serveis d’ Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA en relació a les seves dades personals i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals a fi de guardar les seves dades personals de manera privada i segura, a fi d’ utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA .

6. Quins són els seus drets com a afectats o interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s’està tractant dades personals que el concerneixin.

Les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, i a rebre-les en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Tanmateix, l’informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A més s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot exercir els esmentats drets adreçant-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen a l’Apartat 1, ‘Responsable de tractament’de la present política de Protecció de Dades i Privadesa de l’
IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA, adjuntant còpia del seu DNI.

Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció
de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Agencia Española de Protección de Datos.

C/ Jorge Juan, 6

28001 – Madrid

Telf. 901100099 / 912663517

7. Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, s’informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l’activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA. Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l’Usuari consent el tractament de les seves dades per part de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA.

Així mateix, l’informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva banda
IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA no cedirà les seves dades a terceres persones.

Igualment, s’informa a l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, així com disposar d’altres drets reconeguts en el present document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, notificant-ho a l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA, GRAN VIA DE JAUME I, Núm. 8, 2n-3a . 17001 GIRONA , e-mail: dpo@icpg.es.

D’altra banda, d’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari. L’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

8. Una altra informació d’interès sobre la nostra política de privadesa

8.1 Mesures de Seguretat

Adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament d’escrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

8.2 Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privadesa

Ocasionalment, l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris. Per favor, verifiqui aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera el poden afectar.

8.3 Per què és necessari acceptar aquesta Política de Protecció de Dades i de Privadesa?

Aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Clients, Proveïdors i Usuaris li proporciona d’una manera fàcilment accessible tota la informació necessària per a què pugui conèixer la tipologia de dades que manté sobre els seus clients potencials, clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix a vostè com a persona afectada i la manera de com exercir aquests drets. Per tant, amb l’enviament deliberat de les seves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l’inici de la relació mercantil amb el nostre Col·legi considerem que reconeix i accepta el tractament de les teves dades personals tal com es descriu en la present política. Aquesta informació personal solament s’utilitzarà per a les finalitats pels quals ens l’ha facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten per fer-ho.

En qualsevol cas, hem d’advertir-li que una negativa per la seva banda a facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses en el moment de prestar les diverses prestacions contemplades dins del contracte mercantil celebrat amb la part
contractant.

Si té qualsevol pregunta en relació amb aquest apartat de Política de Protecció de Dades per als Clients Potencials, Clients i Proveïdors de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DE GIRONA, per favor, posi’s en contacte amb el Col·legi utilitzant l’adreça facilitada en l’Apartat primer ‘Responsable de Tractament’i estarem encantats d’atendre’l i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulgui plantejar.

9. Legislació aplicable

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privadesa.